Publications

ถอดรหัส สงครามแย่งชิงน้ำ

บรรณาธิการ โดย มนตรี จันทวงศ์
มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ พฤศจิกายน 2548

ถอดรหัส สงครามแย่งชิงน้ำ ได้รวบรวมเนื้อหาสำคัญของนโยบายการจัดการน้ำของประเทศไทย ตั้งแต่ยุคการพัฒนาโครงการแหล่งน้ำ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 ในปี 2504 จนถึงยุคของการแปรรูปทรัพยากรน้ำ ซึ่งมีแนวทางการจัดการน้ำมุ่งใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการคิดคำนวนค่าคืนทุน ทั้งนี้ หนังสือเล่มนี้ยังได้นำเสนอแนวนโยบายการจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทยที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงได้ประมวลข้อเสนอเรื่องการจัดการน้ำโดยภาคประชาชนไว้ด้วย

การเมืองป่าไม้ไทย ยุคหลังสัมปทาน

บรรณาธิการ โดย ศยามล ไกยูรวงศ์ และพรพนา ก๊วยเจริญ
มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ มกราคม 2548

การเมืองป่าไม้ไทย ยุคสัมปทาน ชี้ให้เห็นว่าป่าไม้เป็นเรื่องของการเมือง อีกทั้งได้นำเสนอข้อถกเถียงในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการป่าภายหลังการยกเลิกสัมปทานป่าไม้ในปี 2532 โดยเริ่มต้นจากปัญหาไม้เถื่อนจากป่าสาละวิน ปัญหาทางการเมืองของการจัดการป่าอนุรักษ์ ปัญหาของระบบกฎหมายในวัฒนธรรมอำนาจนิยม ตลอดจนอุดมการณ์อรรถประโยชน์นิยมที่มุ่งแสวงหาประโยชน์จากป่าด้วยการทำสวนป่า และขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในเรื่องป่าชุมชน เพื่อการปรับเปลี่ยนทิศทางการจัดการป่าไม้ หนังสือเล่มนี้ยังได้ชี้แนวทางในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ในอนาคตด้วย

ปั่นชีวิตให้เป็นกระดาษ: เรื่องราวว่าด้วยเยื่อกระดาษกับความล่มสลายของชุมชนและสิ่งแวดล้อมในซีกโลกใต้

ผู้เขียน ริคาร์โด คาร์เรเร และลาร์รี่ โลห์แมนน์
ผู้แปล ชุลีพร วิริยะวงศ์ชัย
บรรณาธิการ พรพนา ก๊วยเจริญ, ลัลธริมา หลงเจริญ, กรรณิการ์ กิจติเวชกุล
มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ เมษายน 2547

ปั่นชีวิตให้เป็นกระดาษ (แปลจาก Pulping the South: Industrial Tree Plantations and the World Paper Economy) ชี้ให้เห็นถึงเบื้องหลังของการปลูกไม้อุตสาหกรรมเพื่อการค้าในพื้นที่ขนาดใหญ่ ซึ่งแผ่ขยายจากประเทศซีกโลกเหนือสู่ซีกโลกใต้ ในลักษณะการแผ่จักรวรรดิแห่งวนศาสตร์ จนกลายเป็นสาเหตุของการทำลายป่าไม้ธรรมชาติ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และพื้นที่ไร่-นาของชาวบ้าน หนังสือเล่มนี้ยังชี้ให้เห็นถึงการผูกโยงผลประโยชน์ข้ามชาติครบวงจรของการปลูกไม้อุตสาหกรรมเพื่อการค้า โดยมีองค์การการเงินระหว่างประเทศ แหล่งทุนต่างชาติ บริษัทที่ปรึกษาด้านป่าไม้ และบริษัทผลิตเยื่อและกระดาษยักษ์ใหญ่ของโลกอยู่เบื้องหลัง

Pages