Publications

ชุมชนริมน้ำโขง ณ อุบลราชธานี: รายงานการศึกษาโดยชุมชนว่าด้วยศักยภาพในการปรับตัวจากโครงการขนาดใหญ่และสภาวะโลกร้อน

โดย มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ, มูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต, และเครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำโขง จังหวัดอุบลราชธานี

จัดพิมพ์โดย มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์

พิมพ์ครั้งที่ 1: ตุลาคม 2555

ชุมชนแม่น้ำโขงมีวิถีชีวิตผูกพันกับแม่น้ำโขงอย่างลึกซึ้ง ทั้งการทำประมง ปลูกพืชริมโขงในฤดูแล้ง เลี้ยงสัตว์ และทำธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แม่น้ำโขงเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การไหลตามธรรมชาติของแม่น้ำโขงก่อให้เกิดผลิตผลที่เป็นทั้งรายได้และความมั่นคงทางอาหารของชุมชน ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติของแม่น้ำโขง อาทิเช่น การพัฒนาแม่น้ำโขงสายหลัก (เช่น โครงการเขื่อน)  และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สภาวะโลกร้อน) ก็นำไปสู่การสูญเสียความมั่นคงทางสังคมของชุมชนแม่น้ำโขงด้วย เช่นกัน รายงานนี้มุ่งประเมินความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและแม่น้ำโขง ศึกษาความรู้ท้องถิ่นเกี่ยวกับระบบนิเวศ ประเมินการพึ่งพาระบบนิเวศและทรัพยากร และแนวโน้มความสูญเสีย ทั้งจากโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ และสภาวะโลกร้อน รวมถึงศักยภาพของชุมชนในการปรับตัว

ดาวน์โหลดได้ที่: boell-southeastasia.org (PDF)

ปกป้องแม่น้ำโขง สายน้ำแห่งชีวิต

รู้จักเขื่อนไซยะบุรี และเหตุที่ผลที่ต้องหยุด!

จัดพิมพ์โดย โครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขง / มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ

มกราคม 2555

แม่น้ำโขง สายน้ำแห่งชีวิต แหล่งพึ่งพิงของชุมชน

จัดพิมพ์โดย โครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขง/มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ

พิมพ์ครั้งที่สอง ตุลาคม 2554

สาละวิน บันทึกแม่น้ำและชีวิต ในกระแสการเปลี่ยนแปลง

บรรณาธิการโดย  มนตรี จันทวงศ์ และ ลัลธริมา หลงเจริญ

จัดพิมพ์โดย มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ และประชาคมตำบลแม่ยวม

กันยายน 2550


หนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าแม่น้ำสาละวินที่มีต่อชุมชน และระบบนิเวศโดยรวม โดยมีชุมชนเป็นผู้ศึกษาและบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ เช่น ประวัติความเป็นมาของชุมชน วิถีชีวิตด้านต่าง ๆ ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติรอบตัว นอกจากนี้ยังมีบทความจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา เช่น ด้านโบราณคดี ด้านประมง ด้านนิเวศวิทยาและทรัพยากรป่าไม้ อีกทั้งยังได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเขื่อนบนลุ่มน้ำสาละวิน รวมถึงนานาทัศนะจากบุคคลสำคัญ ๆ ที่มีต่อโครงการพัฒนาบนแม่น้ำสายนี้ด้วย 

ชุมชนลุ่มน้ำวาง: วิถีแห่งการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง

บรรณาธิการ โดย มนตรี จันทวงศ์, พรทิพย์ บุญครอบ, กฤษฎา บุญชัย
มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ พฤศจิกายน 2548

ชุมชนลุ่มน้ำวาง: วิถีแห่งการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง นำเสนอระบบคิด และความรู้ของชุมชนในลุ่มน้ำแม่วาง ภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งแตกต่างจากระบบการจัดการน้ำเชิงเดี่ยวของรัฐที่มิได้คำนึงถึงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ทางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของชุมชน หนังสือเล่มนี้เสนอให้เห็นถึงทางเลือกในการจัดการทรัพยากรน้ำภาคประชาชนโดยชุมชนลุ่มน้ำวาง ทั้งนี้ สืบเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งจากการแย่งชิงน้ำ ทำให้ชุมชนต้นน้ำและปลายน้ำหันหน้ามาแก้ปัญหาและเรียนรู้ร่วมกัน โดยมองการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งดิน น้ำ ป่าไม้ อย่างเป็นองค์รวม จนก่อเกิดเป็นเครือข่ายชุมชนลุ่มน้ำวาง

Pages