Publications

รายงานการศึกษาความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติและความมั่งคั่งของชุมชนในพะลึน โดย ชุมชนท้องถิ่นพะลึน

รายงานการศึกษาความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติและความมั่งคั่งของชุมชนในพะลึน

โดย ชุมชนท้องถิ่นพะลึน

เผยแพร่เมื่อ มีนาคม 2559 อ่านรายงานได้ที่นี่

โครงการ "งานศึกษาความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติและความมั่งคั่งของชุมชนในพะ ลึน" นี้ต้องการเสนอให้เห็นถึงความสำคัญของระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติของพื้น ที่พะลึนต่อชุมชนในพื้นที่ อีกทั้งต้องการที่จะสนับสนุนการทำความเข้าใจต่อคุณค่าของพะลึนและประชาชนที่ อยู่ในบริเวณนั้น และที่สำคัญ งานการศึกษาชิ้นนี้ต้องการสนับสนุนให้ชาวบ้านในพะลึนสามารถวิเคราะห์ผลกระทบ ต่อธรรมชาติและชุมชนที่จะเกิดขึ้นหากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินสามารถสร้างขึ้น ได้จริง อีกทั้งได้ศึกษารายได้จากหมาก ข้าวและการประมง ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของเศรษฐกิจและชุมชนในพะลึน
 
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล: ตั้งแต่ธันวาคม 2557 - ธันวาคม 2558

รายงาน การศึกษาพะลึนฉบับนี้ทำการศึกษาโดยชาวบ้านจากพะลึนทั้งสิ้น ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจาก HURFOM และ TERRA ที่คอยติดตามความคืบหน้าของงานวิจัย รวมทั้งให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคในการเก็บข้อมูลและประมวลข้อมูลตลอดทั้ง หกเดือนที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ทีมวิจัยขอขอบคุณ คุณธารา บัวคำศรี ผู้อำนวยการกรีนพีซแห่งตะวันออกเฉียงใต้ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหินและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น คุณสมพร เพ็งค่ำ ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง การทำวิจัยผลกระทบทางด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน ที่ช่วยในการออกแบบการเก็บข้อมูลและให้คำปรึกษาแนะนำกับชาวบ้านอังแตง ตั้งแต่การประชุมเชิงปฏิบัติการในธันวาคม 2557 และอาจารย์ ดร. เชอรี ออง จากคณะวิทยาศาสตร์ทางทะเล (Marine science) จากมหาวิทยาลัยเมาะลัมใย ที่ให้คำแนะนำทางด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับระบนิเวศป่าชายเลน รวมทั้งช่วยในการตรวจสอบความถูกต้องของชื่อวิทยาศาสตร์ของชนิดพันธุ์พืชและ สัตว์

นิเวศ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ลุ่มน้ำโขง: จากแก่งคุดคู้ถึงผาชันในกระแสการเปลี่ยนแปลง

บรรณาธิการ:  มนตรี จันทวงศ์. นิจนิรันดร์ อวะภาค และอารียา ติวะสุระเดช

กองบรรณาธิการ: มัสยา คำแหง, ทัพไท ชุ่มนาเสียว, ดวงมณี นารีนุช. อ้อมบุญ ทิพย์สุนา, ชาญณรงค์ วงศ์ลา, จินตนา เกสรสมบัติ, บรรเจิด เสนจันฒิไชย, ไวกูณฐ์ เมืองโคตร, ฐาปนี เมืองโคตร, วีระ วงศ์สุวรรณ, สมพงษ์ ดาวเรืองรัมย์, สอน จำปาดอก, สินีนาถ สมสิงห์, กระสันต์ ปานมีศรี, นิชล ผลจันทร์, จีรพร นิลบล, พรพนา ก๊วยเจริญ, รัฐวิทย์ เรืองประโคน, แคล้ว มนตรีศรี

จัดพิมพ์โดย: มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ, มูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต และเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดอีสาน

หนังสือ “นิเวศ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ลุ่มน้ำโขง: จากแก่งคุดคู้ถึงผาชันในกระแสการเปลี่ยนแปลง" บันทึกเรื่องราวของชุมชนริมแม่น้ำโขง 25 ตำบลใน 7 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) ของประเทศไทยตั้งแต่พ.ศ. 2554 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยการนำเสนอองค์ความรู้ของชุมชนที่มีความเกี่ยวข้องกับแม่น้ำโขง อย่างเช่นระบบนิเวศย่อย ทรัพยากรธรรมชาติ ความสำคัญของแม่น้ำโขงต่อวิถีชีวิตและเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของแม่น้ำโขงต่อประวัติศาสตร์และความเป็นอยู่ของชุมชน อีกทั้งยังได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและผลกระทบจากเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อชุมชน

พฤษภาคม 2558
ISBN 978-616-91679-2-1
ราคา 300 บาท

สนใจติตต่อสั่งซื้อหนังสือได้ที่ หรือ ดาวน์โหลด จากเวปไซต์ หรือ ติดต่อห้องสมุดและองค์กรในรายชื่อนี้

For English, see this link.

Download:

จากบางระกำ สู่บางบาล ถึงนครปฐม : ประชาชน อยู่ไหน?

บรรณาธิการ:  วีรวัธน์ ธีรประสาธน์ และ ศรีสุวรรณ ควรขจร

ผู้เขียน: เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ และ พรพนา ก๊วยเจริญ

จัดพิมพ์โดย: มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ และคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช)

หนังสือ “จากบางระกำ ผ่านบางบาล ถึงนครปฐม: ประชาชนอยู่ไหน?” เป็นการนำเอาแผนการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้าน มาวิเคราะห์ให้เห็นแนวคิดของภาครัฐในการบริหารจัดการน้ำ ที่ต้องการความเป็นเอกภาพและผูกขาดการบริหารจัดการ นัยของความไม่โปร่งใสในการดำเนินโครงการที่ประชาชนควรจะต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด รวมทั้งนำเอาผลการศึกษา ประสบการณ์ และบทเรียนการบริหารจัดการน้ำของ 3 พื้นที่ ที่มีแนวคิดและแนวทางต่างกับภาครัฐ มาจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเพื่อสะดวกในการอ่านและทำความเข้าใจ

หนังสือเล่มนี้จะมีส่วนช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจชุมชนที่อยู่กับน้ำได้ดีขึ้น และอาจเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้อ่านหันกลับมามองชุมชนรอบข้างหรือชุมชนใกล้ตัว เพื่อค้นหาและบันทึกองค์ความรู้และศักยภาพของชุมชน ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ผู้คนในชุมชนต้องพึ่งพาอาศัยในการดำรงชีวิต ไม่เฉพาะแต่ทรัพยากรน้ำเท่านั้น

โครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย: มองให้ไกลกว่าผลประโยชน์

โดย วีรวัธน์ ธีรประสาธน์  ประธานมูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ

จัดพิมพ์โดย โครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขง / มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ

เมษายน 2556

ถอดความจากการเสวนาวิชาการเรื่อง “โครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย มองให้ไกลกว่าผลประโยชน์” จัดโดย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556

จากมาบตาพุดสู่ทวาย: การพัฒนาหรือทำลายข้ามพรมแดน

จัดพิมพ์โดย โครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขง / มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ

เมษายน 2556

Pages