ค้านลาวสร้างเขื่อนดอนสะโฮง

ข่าวสด 20 กุมภาพันธ์ 2557

เมื่อ เวลา 09.30 น. วันที่ 19 ก.พ. ที่ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ ภายใน ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง ม.จุฬาฯ ร่วมกับโครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขง มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ องค์กรแม่น้ำนานาชาติ เครือข่ายจุฬานานาชาติ และโครงการปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย จัดการประชุมสาธารณะระดับภูมิภาค ในเรื่อง "เขื่อนดอนสะโฮง: ความเห็นของกัมพูชา ไทย และเวียดนาม" โดยในที่ประชุมได้เปิดรับฟังความคิดเห็นของตัวแทน จากภาคต่าง ๆ ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนดอนสะโฮง ในพื้นที่สปป.ลาว

ด้าน นายยุก เซ็งลอง ตัวแทนจากองค์กรทำงานเพื่อชาวประมงกัมพูชา และเครือข่ายแม่น้ำกัมพูชา กล่าวว่า มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ บ่งชี้ชัดเจนว่าเขื่อนบนแม่น้ำโขงสายหลัก จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนอย่างรุนแรง ปัจจุบัน ชาวกัมพูชาจำนวนมากต้องพึ่งพาแม่น้ำโขง และโตนเลสาบ มีการจับปลาเพื่อยังชีพอย่างเข้มข้น โดยจากการศึกษาพบว่า จะมีปลา 32 สายพันธุ์ จากกว่าร้อยชนิดที่อพยพผ่านฮูสะโฮง ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนดอนสะโฮง นอกจากนี้ ยังมีโลมาอิรวดีในลุ่มน้ำโขง ที่จะได้รับผลกระทบจากเขื่อนด้วย

ด้าน น.ส.ลัม ทิ ทู ซู ตัวแทนเครือข่ายแม่น้ำเวียดนาม กล่าวว่า ทุกคนจะต้องกดดันรัฐบาลให้ปฏิบัติตามข้อตกลงแม่น้ำโขง ปี 2538 (Mekong Agreement 1995) เพราะหากการสร้างเขื่อนดอนสะโฮงสำเร็จ จะมีประชาชนเวียดนามกว่า 24 ล้านคน ได้รับผลกระทบ รวมถึงเศรษฐกิจของเวียดนามด้วย จึงขอเรียกร้องสร้างแรงกดดันต่อรัฐบาลลาว ให้รับฟังความคิดเห็นประเทศต่าง ๆ

ส่วนทางด้าน นางสมปอง เวียงจันทร์ ตัว แทนกลุ่มชาวบ้านปากมูน กล่าวว่า หากมีการก่อสร้างเขื่อนดอนสะโฮง จะส่งผลกระทบต่อคนหาปลาทั้งหมด เพราะฮูสะโฮง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะสร้างเขื่อน คือ เส้นทางอพยพเส้นทางเดียวของปลาบริเวณนั้น เนื่องจากมีเกาะแก่งหินที่ปลาจะใช้ว่ายลัดเลาะหลบขึ้นไปตามน้ำ ตามธรรมชาติของมัน หากระเบิดแก่งหินที่ฮูสะโฮงเพื่อสร้างเขื่อน จะส่งผลต่อการไหลของน้ำที่จะกระทบต่อการอพยพของปลา

หน้า 16

http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROd01EVXhNVEl3TURJMU53PT...