ชาวบ้านสองคอนหวั่น เขื่อนบ้านกุ่มทำแหล่งท่องเที่ยวหาย รายได้ชาวบ้านสูญเสีย

เสียงคนอีสาน 3 กันยายน 2551

สืบเนื่องจากที่ทางรัฐบาลไทยได้ลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องพลังงานกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมิติ ครม. เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 51 ให้บริษัทเอกชนดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงบริเวณบ้านท่าล้ง ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานีนั้น เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 51 ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวประชาสังคม อุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่เพื่อสอบถามความคิดเห็นของชาวบ้านสองคอน ต.สองคอน อ. โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรต่อเรื่องดังกล่าว

นายเรืองประทิน เขียวสด อาจารย์โรงเรียนบ้านสองคอน ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า ในพื้นที่บ้านสองคอนมีสถานที่ท่องเที่ยวในแม่น้ำโขง คือ หาดสลึง ซึ่งเป็นหาดทรายริมน้ำโขงที่มีความงดงามมากในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมมากเป็นพิเศษ

โดยจากที่เคยบันสถิติไว้ พบว่าในช่วงมี่เงินจากการท่องเที่ยวสะพัดอยู่ในหมู่บ้านประมาณ หนึ่งล้านสามแสนบาท ถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาท และนอกจากหาดสลึงซึ่งอยู่ในเขต ต.สองคอนแล้ว ยังมีการเสื่อมเส้นทางการท่องเที่ยวไปยังสามพันโบกซึ่งอยู่ในเขต ต.เหน่างามอีกด้วย โดยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต2 และเว็บไซด์ไกด์อุบลจัดทัวร์ล่องเรือชมความงามของของแม่น้ำโขงในเส้นทางดังกล่าวเป็นประจำทุกปีหากการสร้างเขื่อนบ้านกุ่มจะทำให้น้ำท่วมแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งรายได้ของชาวบ้าน

ด้านนายอุทัย ไชยพันโท ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่า การท่องเที่ยวหาดสลึงและสามพันโบกในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั้นนับเป็นประเพณีประจำเดือนเมษายนที่ชาวบ้านทำกันทุกปี โดยมี อบต.สองคอน และอบจ.ให้การสนับสนุน แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากทำให้ชาวบ้านมีรายได้ประจำทุกปี.

เรียบเรียงโดย ศูนย์ข่าวประชาสังคม จ. อุบลราชธานี