การประชุมสาธารณะระดับภูมิภาค “เขื่อนดอนสะโฮงในลาว: ความเห็นของกัมพูชา ไทย และเวียดนาม”

การประชุมสาธารณะระดับภูมิภาค
“เขื่อนดอนสะโฮงในลาว: ความเห็นของกัมพูชา ไทย และเวียดนาม”

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการประชุม

แถลงการณ์: หยุดเขื่อนแม่น้ำโขงสายหลัก - หยุดการลงทุนทั้งหมด

เหตุด้วย “ฮูสะโฮง” อันเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ที่สุดของลาวและของภูมิภาคแม่น้ำโขงที่เรียกกันว่าพื้นที่ ‘สีทันดอน’ หรือ ‘สี่พันดอน’ (สี่พันเกาะ) ของเมืองโขง แขวงจำปาสักในภาคใต้ของสปป.ลาว ถือเป็นพื้นที่สำคัญที่สุดในการอพยพขึ้นลงของปลาแม่น้ำโขงเพื่อผสมพันธุ์และวางไข่ ปลานานาชนิดรวมทั้งปลาบึก และโลมาอิรวดี แต่ สปป.ลาว กำลังเดินหน้าโครงการ เขื่อนดอนสะโฮง โดยไม่ “ปรึกษาหารือล่วงหน้า” กับประเทศเพื่อนบ้านก่อน ตามข้อปฏิบัติภายใต้ข้อตกลงแม่น้ำโขงปี 2538 (Mekong Agreement 1995) การสัมมนาระดับภูมิภาคครั้งนี้ จึงเกิดขึ้นเพื่อแสดงให้สาธารณชนของประเทศไทย เวียดนาม และกัมพูชา ได้เห็นถึงสถานการณ์ที่พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องในกรณีเขื่อนบนแม่น้ำโขงสาย หลักและผลกระทบที่เกิดขึ้น และเพื่อยืนยันความเห็นร่วมกันในเรื่องข้อเสนอต่อสปป.ลาว ในกรณีเขื่อนดอนสะโฮง ในการปรึกษาหารืออย่างโปร่งใส และคำนึงถึงข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อเสนอให้เกิดความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในประเด็นที่เกี่ยวกับการ สร้างเขื่อนแม่น้ำโขงทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเวลาในการดำเนินการเกี่ยว กับเขื่อนดอนสะโฮง และเพื่อการทำงานอย่างต่อเนื่องในระยะยาวในบริบทของการปรับปรุงหรือปฏิรูป โครงสร้างการทำงานในระดับประเทศในประเด็นโครงการขนาดใหญ่ และการตัดสินใจของรัฐบาลโดยความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและภาควิชาการ

เอกสารประกอบการอภิปราย

 1. ความเป็นมาและสถานการณ์การสร้างเขื่อนบนแม่น้ำโขงสายหลักในปัจจุบัน โดย คุณมนตรี จันทวงศ์ โครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขง (TERRA) มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ
 2. ลักษณะทางกายภาพ และการไหลของน้ำในพื้นที่สีพันดอน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ สุขศรี ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (1, 2)
 3. การประมงในแม่น้ำโขงและสถานการณ์ของการประมงที่เกี่ยวกับเขื่อนแม่น้ำโขง โดย มิสเตอร์เชง เพ็ญ,รักษาการผู้อำนวยการ กองการประมงน้ำจืด กระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมงแห่งประเทศกัมพูชา
 4. ข้อสรุปจากการศึกษาผลกระทบจากการสร้างเขื่อน และสถานการณ์น้ำโขงท่วมในประเทศไทย โดย คุณอ้อมบุญ ทิพย์สุนา ตัวแทนสภาองค์กรชุมชนตำบลลุ่มแม่น้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน ประเทศไทย
 5. ภาพยนต์สารคดีเรื่อง การหายไปของฤดูน้ำหลากในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง: ประเด็นน้ำท่วมใหญ่และการสูญเสียพื้นที่นา โดย มิสเตอร์เหวียน ฮอง ลอง จากศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและการพัฒนา (ตอนที่ 1, 2, 3)
 6. สถานการณ์ ความเป็นห่วง และข้อเสนอเกี่ยวกับเขื่อนแม่น้ำโขง: ความเห็นจากกลุ่มภาคประชาสังคม
  แม่น้ำ ปลา คน และเขื่อน
  โดย คุณสมภาร คืนดี เครือข่ายเขื่อนปากมูล
  ว่าด้วยเรื่องเขื่อน ความเห็นจากกลุ่มภาคประชาสังคมกัมพูชา โดย มิสเตอร์ยุก เซ็งลอง องค์กรทำงานเพื่อชาวประมง กัมพูชา/เครือข่ายแม่น้ำ กัมพูชา

เอกสารประกอบการประชุม

 1. แผนที่เขื่อนบนแม่น้ำโขงสายหลักและแม่น้ำสาขา
 2. ดอนสะโฮง เขื่อนที่สองบนแม่น้ำโขงสายหลัก
 3. หมายข่าว คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงเสนอโครงการเขื่อนดอนสะโฮงเข้าวาระประชุมระดับคณะมนตรี 16 ม.ค. 2557
 4. ความเห็นของตัวแทนประเทศกัมพูชาต่อโครงการเขื่อนดอนสะโฮง ณ การประชุมวาระพิเศษของ MRC 16 ม.ค. 2557
 5. แถลงการณ์โดยคณะผู้แทนลาว ณ การประชุมวาระพิเศษของ MRC 16 ม.ค. 2557
 6. 103 องค์กรยื่นจดหมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรณีเขื่อนดอนสะโฮง)
 7. หนังสือเรียกร้องให้ยกเลิกโครงการเขื่อนดอนสะโฮง โดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์
 8. รายงานการสารวจเบื้องต้น: การจับปลาโดยใช้ “ลวงหลี่” ของชุมชนในเขตสีพันดอน สปป.ลาว กรณีศึกษาฮูสะโฮง
 9. จดหมาย คสข ถึง นายกฯไทย กรณีไซยะบุรีและดอนสะโฮง 19 ต.ค. 56
 10. จดหมายพันธมิตรปกป้องแม่น้ำโขงถึงผู้นำประเทศลุ่มน้ำโขง เรื่อง "ภัยคุกคามแม่น้ำโขง: ขอเรียกร้องให้ประมุขรัฐบาลของประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงดำเนินการยับยั้งโครงการเขื่อนดอนสะโฮงโดยทันที"

ข่าว

ค้านลาวสร้างเขื่อนดอนสะโฮง
ข่าวสด 20 กุมภาพันธ์ 2557 หน้า 16

จาก ปากมูล สู่ เขื่อนดอนสะโฮง ซ้ำรอยกีดกั้นทางอพยพปลาน้ำโขง
ไทยโพสต์ 9 มีนาคม 2557

เขื่อนดอนสะโฮงในลาว ทำไมคนไทยต้องสนใจ?
สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม 22 กุมภาพันธ์ 2557
ตอนที่ 1 สามภาคส่วนไทย ห่วงกระทบประมงแม่น้ำโขง
ตอนที่ 2 นักอนุรักษ์กัมพูชาและเวียดนาม ห่วงผลกระทบข้ามพรมแดน
ตอนที่ 3 ชาวบ้านริมโขงหวั่น ดอนสะโฮงซ้ำรอยเขื่อนจีน
ตอนที่ 4 แถลงการณ์หยุดเขื่อนบนแม่น้ำโขงสายหลัก