การใช้พลังงาน นโยบายพลังงาน และภาวะโลกร้อน

ชื่นชม สง่าราศรี กรีเซน, กลุ่มพลังไท, งานสัมมนาเรื่อง “โลกร้อน..สุขภาพร้อน” จัดโดยกรมควบคุมโรค ณ ไบเทค, 11 กุมภาพันธ์ 2551