ทางออกของพลังงานทางเลือกในอนาคต: การกำหนดแนวทางการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อการใช้พลังงานทางเลือก

ชื่นชม สง่าราศรี กรีเซน คณะทำงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 26 พฤษภาคม 2549