ความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าและซื้อขายไฟฟ้าในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ใครจะได้ ใครจะสูญเสีย?

ชื่นชม สง่าราศรี กรีเซน, การประชุมภาคประชาสังคมไทย ว่าด้วยกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำแม่โขง ของธนาคารพัฒนาเอเชีย ณ โรงแรมริมกกรีสอร์ท จังหวัดเชียงราย 30 มิถุนายน 2548