ภาคปชช.อีสานค้านเร่งผันน้ำโขง

มติชน 25 มิถุนายน 2551

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน คณะกรรมการเครือข่ายสิ่งแวดล้อมภาคอีสาน เครือข่ายองค์กรชาวบ้านลุ่มน้ำชี และคณะกรรมการองค์กรพัฒนาเอกชนภาคอีสาน (กป.อพช.อีสาน) ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อกรณีที่นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ยืนยันการตัดสินใจดำเนินโครงการผันน้ำจากแม่น้ำโขงและสร้างเขื่อน 3 แห่งบนแม่น้ำโขง และผลักดันผ่านคณะรัฐมนตรีแล้วนั้น เวทีภาคประชาชนแลกเปลี่ยนความเห็นแล้วมีข้อสรุป ดังนี้ 1.หากโครงการผันน้ำเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อชุมชนมากขึ้น เห็นได้จากโครงการโขง-ชี-มูลเดิมที่มีผลกระทบมากมายต่อชาวบ้านลุ่มน้ำชีหลายแสนครอบครัว เกิดปัญหาระบบนิเวศลุ่มน้ำเปลี่ยนแปลง ฯลฯ 2.การลงทุนโครงการผันน้ำและเขื่อนกั้นน้ำไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน 3.ต้นทุนการผลิตพืชผลทางการเกษตรในฤดูแล้งต้องมีการลงทุนสูง ขณะที่ผลผลิตที่ได้รับไม่แน่นอน

ที่ประชุมยังมีข้อเสนอต่อโครงการ ดังนี้ 1.ให้ ครม.ชะลอโครงการนี้จนกว่าจะมีการศึกษาผลกระทบอย่างกว้างขวางโดยคณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย เป็นระยะเวลา 1 ปี  2.ให้เปิดเวทีรับฟังความเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่มีส่วนได้-เสียอย่างกว้างขวาง และมีตัวแทนองค์กรพัฒนาเอกชนเข้าร่วม เป็นเวลา 1 ปี เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง