โครงการผันน้ำระหว่างประเทศของไทย: ความเป็นมา และทัศนะวิจารณ์บางประการ

โครงการฟื้นฟูนิเวศวิทยาในภูมิภาคอินโดจีนและพม่า (TERRA) มิถุนายน 2551