เขื่อนน้ำเทิน 2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว: ลำดับเหตุการณ์ และความเกี่ยวข้องกับประเทศไทย

โครงการฟื้นฟูนิเวศวิทยาในภูมิภาคอินโดจีนและพม่า (TERRA) พฤศจิกายน 2547