สาวลึกงบฯ จูงใจสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 1,800 ล้าน

ศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (TCIJ) 26 พฤษภาคม 2011

TCIJ ไขปมปริศนางบฯสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ก้อนแรก 1,800 ล้าน ใครรับอานิสงส์บ้าง?

แม้กระทรวงพลังงานได้เสนอให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)  ชะลอการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทยออกไปอีก 3 ปี จากกำหนดการเดิมในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า 2553-2573 หรือ แผนพีดีพี 2010 ที่จะเปิดเดินเครื่องในปี 2563 เป็นปี 2566 แล้วก็ตาม ประเด็นที่ยังเป็นคำถามก็คืองบประมาณ 1,800 ล้านบาท ที่ผ่านความเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 ถูกนำไปใช้เพื่อสิ่งใดบ้าง?

ศูนย์ข้อมูล & ข่าวสืบสวนฯ (TCIJ) ตรวจสอบ “คู่มือ องค์ความรู้ การสร้างฐานความรู้เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2552 กระทรวงพลังงาน” พบว่า เงินก้อนดังกล่าวถูกนำไปใช้ในแผนงานด้านการสื่อสารสาธารณะและการยอมรับของ ประชาชนมากที่สุด  625 ล้านบาท (คิดเป็น 1 ใน 3 ของงบประมาณทั้งหมด) แบ่งเป็นปี 2551  จำนวน 185 ล้านบาท ปี 2552 จำนวน 200 ล้านบาท ปี 2553 จำนวน 240 ล้านบาท รายละเอียด ดังนี้

- โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชน งบประมาณ 5 ล้านบาท

- งานสำรวจและวิจัยทัศนคติ งบประมาณ 30 ล้านบาท

- งานผลิตสื่อและการซื้อสื่อ งบประมาณ 160 ล้านบาท

- งานส่งเสริมและเผยแพร่ งบประมาณ 300 ล้านบาท

- งานกิจกรรมพิเศษ งบประมาณ 80 ล้านบาท

- งานอำนวยการ งบประมาณ 50 ล้านบาท

ข้อมูลระบุอีกว่า ในการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าของคณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารสาธารณะ และการยอมรับของประชาชน เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2552 ระบุว่า การดำเนินโครงการปี 2552 มีทั้งหมด 9 โครงการ ได้แก่

1. โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ที่ปรึกษาโครงการคือ บริษัท มาร์เก็ตไวส์ จำกัด งบประมาณ 5 ล้านบาท

2. โครงการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์ ที่ปรึกษาโครงการคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งบประมาณ 1 ล้านบาท

3. โครงการผลิตข่าวสารนิวเคลียร์ ที่ปรึกษาโครงการคือ บริษัท ทริปเปิ้ลเจ จำกัด งบประมาณ 4 ล้านบาท

4. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสื่อมวลชนสัมพันธ์ กลุ่มรัฐกิจและธุรกิจสัมพันธ์ และกลุ่มสตรีและแม่บ้าน เพื่อความรู้ความเข้าใจต่อพลังงานนิวเคลียร์ ที่ปรึกษาโครงการคือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งบประมาณ 8 ล้านบาท โดยมีการจัดเสวนาในกลุ่มแม่บ้าน กรรมาธิการวุฒิสภา และการทำกลุ่มสื่อมวลชนสัมพันธ์ พบปะสังสรรค์จำนวน 3 ครั้งหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆ รวม 3 ฉบับ และยังได้จัดกิจกรรมพาผู้สื่อข่าวเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงาน นิวเคลียร์ที่เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน

5. โครงการจัดทำสื่อรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจพลังงานนิวเคลียร์ ที่ปรึกษาโครงการคือ บริษัท อาร์แอนด์อาร์ จำกัด งบประมาณ 8 ล้านบาท

6. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนปีที่ 2 ที่ปรึกษาโครงการคือ บริษัท ทริปเปิ้ลเจ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด งบประมาณ 8 ล้านบาท

7. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์ ร่วมกับองค์กรเอกชนและองค์กรสาธารณะต่างๆ ที่ปรึกษาโครงการคือมูลนิธิสร้างสุขชุมชน งบประมาณ 10 ล้านบาท

8. โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กลุ่มสื่อสารสาธารณะ (อยู่ในส่วนของแผนงานด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) ที่ปรึกษาโครงการคือสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ งบประมาณ 11 ล้านบาท

9. โครงการจัดทำหลักสูตรความรู้ด้านพลังงานเพื่อ ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านพลังงานนิวเคลียร์ (งบประมาณจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย-กฟผ.) ที่ปรึกษาโครงการคือมหาวิทยาลัยบูรพา งบประมาณ 11 ล้านบาท มีการจัดในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไปแล้ว 1 ครั้งในจังหวัดชลบุรี จัดในกลุ่มมหาวิทยาลัยไปแล้ว 4 ครั้ง และจัดให้นักประชาสัมพันธ์องค์กรไปแล้วอีก 2 ครั้ง

ผู้สื่อข่าวตรวจสอบพบว่า บริษัท ทริปเปิ้ล เจ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด มี นางสวินยา นาคะนคร เป็นเจ้าของ ทั้งนี้ในเว็บไซต์ ของบริษัท ทริปเปิ้ลเจ (www.jjjpr.net) ระบุชื่อ นายสุพิน ปัญญามาก มีตำแหน่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านประชาสัมพันธ์ ขณะเดียวกันในหนังสือ “คู่มือ องค์ความรู้ การสร้างฐานความรู้เกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทย ประจำปี งบประมาณ 2552 กระทรวงพลังงาน” ปรากฏชื่อนายสุพิน มีตำแหน่งเป็นประธานคณะอนุกรรมการด้านสื่อสารสาธารณะและการยอมรับของประชาชน ด้วย

ขณะที่ บริษัท มาร์เก็ตไวส์ จำกัด มี นางดารณี เจริญรัชต์ภาคย์ ถือหุ้นใหญ่

 

แผนงาน

งบประมาณ(ล้านบาท)

 

ปี 2551

ปี 2552

ปี 2553

1.แผนงานด้านกฎหมาย ระบบกำกับ และข้อผูกพันระหว่างประเทศ

30

30

30

2.แผนงานด้านโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและพาณิชย์

10

10

10

3.แผนงานด้านการถ่ายทอด พัฒนาเทคโนโลยีและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

65

65

65

4.แผนงานด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

30

30

30

5.แผนงานด้านการสื่อสารสาธารณะและการยอมรับของประชาชน

185

200

240

6.แผนงานด้านการวางแผนการดำเนินการโครงการไฟฟ้านิวเคลียร์

70

90

80

7.การจัดตั้งสำนักพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ (NPPDO)

25

25

25

รวมค่าใช้จ่ายรายปี

415

450

480

เงินกองทุนอนุรักษ์พลังงาน750 ล้านบาท

250

250

250

เงินสนับสนุนจาก กฟผ. 595 ล้านบาท

165

200

230

รวมค่าใช้จ่าย3 ปี

1,345

*ไขที่มาเงิน  1,800 ล้านโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ที่มาของเงินก้อนนี้ เริ่มต้นเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2551-2564 หรือ แผนพีดีพี 2007 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ตามมติของคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ซึ่งแผนดังกล่าวกำหนดให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นแหล่งพลังงานหนึ่งของประเทศ

หลังจากนั้น กพช. จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเตรียมการศึกษาความเหมาะสมการผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานนิวเคลียร์ (Nuclear Power Infrastructure Preparation Committee: NPIPC) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2550 โดยมี ดร.กอปร กฤตยากีรณ เป็นประธาน ซึ่งต่อมา NPIPC ได้เสนอแผนจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการผลิตไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ (Nuclear Power Infrastructure Establishment Plan หรือ NPIEP) ฉบับเบื้องต้นต่อ กพช.

หนึ่งในข้อเสนอของ NPIPC คือการขออนุมัติวงเงินงบประมาณในช่วง 3 ปีแรก (พ.ศ.2551-2553) เป็นเงิน 1,800 ล้านบาท ภายใต้การผลักดันของ ปิยะสวัสดิ์ อัมระนันทน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในขณะนั้น งบฯ 75 ล้านบาทถูกใช้เพื่อจัดตั้ง สพน. ที่เหลือถูกเจียดไปตามแผนงานด้านต่างๆ ด้านอื่น

http://www.tcijthai.com/investigative-story/459