กก.สิทธิฯ เรียกร้องรัฐบาลให้ประชาชนมีส่วนร่วมตัดสินใจโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

สำนักข่าวไทย 28 เมษายน 2554

กทม. 28 เม.ย.- คณะกรรมการสิทธิมนูษยชนแห่งชาติ จัดสัมมนาเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โดยเตรียมเสนอให้รัฐบาลตัดสินใจหาขอบข่ายการตัดสินใจการมีหรือไม่มีโรงไฟฟ้า นิวเคลียร์ว่าจะอยู่ที่ใคร เพราะการตั้งโรงไฟฟ้านิเวเคลียร์ส่งผลกระทบในวงกว้าง ไม่ใช่เพียงชุมชนที่มีโรงไฟฟ้าตั้งอยู่เท่านั้น

นพ.แท้จริง ศิริพานิช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์หลังการเสวนาเรื่อง “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ใครมีสิทธิ ตัดสินใจ?” ว่าคณะกรรมการฯ ไม่ได้ติดใจว่าจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ หรือมีความเหมาะสมที่จะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือไม่ในช่วงนี้ เพราะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีประโยชน์ด้านพลังงานมหาศาล แต่ก็ส่งผลกระทบกับประชาชนในวงกว้างเช่นกันหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น คณะกรรมการฯ จึงเห็นว่าจะเสนอให้รัฐบาลพิจารณาว่าประชาชนควรมีส่วนร่วมในการจะตัดสินใจ ด้วยไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานรัฐ หรือเพียงแค่ชาวบ้านในพื้นที่ที่มีการตั้งโรงไฟฟ้าเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ขอบข่ายของผู้ตัดสินใจจะกว้างมากน้อยเพียงใดขึ้นกับรัฐบาลจะตัดสินใจ เช่นเดียวกับรูปแบบของการมีส่วนร่วมการตัดสินใจว่า จะทำประชาพิจารณ์ หรือประชามติของคนทั้งประเทศหรือไม่ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจของประชาชน รัฐบาลจำเป็นต้องให้ข้อมูลทั้งผลดี และผลเสียของการตั้งโรงไฟฟ้าเพื่อการตัดสินใจกับประชาชนด้วย

ด้านนายชวลิต พิชาลัย รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงาน กล่าวว่า ในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ จำเป็นต้องผ่านขั้นตอนกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ เสียจากประชาชนในท้องถิ่นอยู่แล้ว ไม่นับรวมกระบวนการทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลกระทบด้าน สุขภาพ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากองค์การอิสระด้วย ซึ่งประชาชนมีส่วนร่วมตัดสินใจในการตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในหลายๆ ขั้นตอน

ขณะที่ น.ส.สมลักษณ์ หุตานุวัตร เลขาธิการเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ภาคประชาชนเรียกร้องให้คณะกรรมการสิทธิฯ ช่วยปกป้องสิทธิของประชนต่อการตัดสินใจดังกล่าว โดยทำหน้าที่ให้ข้อมูลทั้งบวกและลบ และผลักดันข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประชาชนในวงกว้างนี้ต่อรัฐบาลด้วย

 

http://www.mcot.net/cfcustom/cache_page/202082.html