เอ็นจีโอผนึกต้านนิวเคลียร์

มติชน 15 กรกฎาคม 2551

น.ส.เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผู้แทนคณะทำงานลดโลกร้อนด้วยโลกที่เป็นธรรม ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มองค์การพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ) แถลงข่าวภายหลังการประชุมนานาชาติ "ภูมิอากาศที่เป็นธรรม" จัดโดยองค์กรโฟกัส ร่วมกับคณะทำงานลดโลกร้อนฯ ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่า ปัญหาโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลก แต่การแก้ปัญหากลายเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์จากกลุ่มทุนขนาดใหญ่ ขณะที่ผลกระทบ หรือภาระตกแก่กลุ่มคนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากแผนการพัฒนาพลังงาน (PDP) เดิมๆ ที่จะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติอีกกว่า 30 โรง ซํ้ายังอ้างการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยการการผลักดันโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ 4 โรง ขอเสนอ ดังนี้

1.ต้องปรับแผนพัฒนาพลังงานโดยเร่งด่วน ให้มุ่งส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนอย่างจริงจัง และต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 30

2.ต้องทบทวนยกเลิกการส่งเสริมอุตสาหกรรมสกปรกใช้พลังงานเข้มข้นที่ประเทศพัฒนาแล้วต้องการเคลื่อนย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทย หรือประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ

3.ให้มีการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกในระดับชุมชนอย่างจริงจัง

4.ต้องมีมาตรการและกลไกในการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อเกษตรกรรายย่อย ฯลฯ

หน้า 10