ความมั่นคงด้านพลังงานและต้นทุนพลังงานนิวเคลียร์

ชื่นชม สง่าราศรี กรีเซน จากการสัมมนา “มองรอบด้านพลังงานนิวเคลียร์: บทเรียนจากนานาชาติเพื่อการตัดสินใจที่มีธรรมาภิบาล”จัดโดยคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ร่วมกับ มูลนิธิไฮริค เบิลล์ 20 ตุลาคม 2552