แถลงการณ์ การประชุมภาคประชาสังคมอาเซียน/มหกรรมภาคประชาชนอาเซียน(ACSC/APF) 2514 ขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความสมานฉันท์ของประชาชนอาเซียนสู่ความยั่งยืนด้านสันติภาพ การพัฒนา ความยุติธรรมและประชาธิปไตย