ร่วมด้วยช่วยกันฟื้นฟูป่าชายเลนที่ปากแม่น้ำนิเกรอะ (เตรียม)

กรกฎาคม 2559 | ชุมชนพะลึน | รายงานโดย Montree Chantawong

บริเวณปากแม่น้ำนิเกรอะ สายน้ำใหญ่ที่รับน้ำมาจากเทือกเขาพะลึน มีป่าชายเลนผืนใหญ่มากที่สุดแห่งหนึ่ง ประกอบด้วยพันธุ์ไม้หลายชนิด เช่น แสมทะเล, แสมดำ, แสมขาว, โกงกางใบเล็ก, ลำพู, ลำแพนทะเล, ตะปูนขาว, ต้นจาก พันธุ์ไม้เหล่านี้ได้แพร่ขยายพันธุ์เข้าไปในพื้นที่นาเก่า ที่น้ำทะเลไหลท่วมและไม่สามารถใช้ทำนาได้อีกแล้วมาหลายสิบปี ค่อย ๆ เติบโตไปตามธรรมชาติ

ณ วันนี้ชุมชน 3 หมู่บ้านคือ บ้านอันแตง, บ้านนิเกรอะ และบ้านเกาะลอย จะได้ร่วมกัน กันเขตพื้นที่ส่วนหนึ่ง เพื่อจัดการฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่ประมาณ 475 ไร่ ทั้งการวางแนวทางดูแลรักษาต้นไม้ที่ขึ้นตามธรรมชาติเดิม และการนำกล้าไม้ป่าชายเลนมาปลูกเสริม ซึ่งมีข้อกำหนดจากทางการให้ปลูกอย่างน้อย 2,000 ต้นในปีแรก ซึ่งได้มีการแบ่งความรับผิดชอบในการเตรียมกล้าไม้กันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กลางเดือนสิงหานี้ จะได้มีการประชุมกำหนดแผนการทำงานเพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนกันที่วัดหมู่บ้านอันแตง

นับเป็นอีกแรงกายและแรงใจของชุมชน ในการร่วมกันปกป้องถิ่นฐานบ้านเกิด ในการฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง อันเป็นหัวใจหลักของความสมบูรณ์และความมั่งคั่งทางทะเลในดินแดนพะลึนแห่งนี้

Sanint Krate River Mangrove Forest Recovery Project: Preparation