นักข่าวพลเมือง : ความสมบูรณ์ของป่าชายเลนเมืองเย

5 สิงหาคม 2558 | ชาวบ้านมีความกังวลต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติ จึงรวมตัวกันจัดทำงานวิจัยชุมชนสำรวจความอุดมสมบูรณ์ในป่าชายเลนในพื้นที่ชุมชนนิเกรอะ เขตพะลึน เมืองเย รัฐมอญ ประเทศเมียนมา ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 1,280 เมกะวัตต์  ทำให้เราได้เห็นพันธุ์ไม้หลายชนิดที่เราไม่เคยรู้จัก

 

Key Issues URL files: 
http://www.citizenthaipbs.net/node/6537