กรณีผู้ถูกร้องได้รับสัมปทานที่ดินเพื่อการปลูกอ้อยและจัดตั้งโรงงานน้ำตาลในประเทศกัมพูชา ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนชาวกัมพูชา

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงมีมติด้วยเสียงข้างมากว่า กรณีตามคำร้องมีการกระทบต่อสิทธิมนุษยชน แม้ผู้ถูกร้องไม่ได้เป็นผู้ลงมือกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าวถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของบริษัทฯ ในบางส่วน เพราะบริษัทฯ ได้เข้ารับช่วงการสัมปทานและถือเอาสิทธิประโยชน์จากการสัมปทานที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงพิจารณาเห็นสมควรกำหนดข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรือแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
Key Issues URL files: 
http://www.nhrc.or.th/webdoc/InspectReport115-2558.pdf