ภาคประชาสังคมไทยถอนตัวจากการพบผู้นำอาเซียนปี 2015 ประท้วงการกระทำของรัฐบาลอาเซียน

เมษายน 2558 โดย คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) ในนามตัวแทนภาคประชาสังคมและประชาชนที่เข้าร่วมในการประชุม ACSC/APF ปี 2015เรา ภาคประชาสังคมจำนวน 125 คนผู้เข้าร่วมในการประชุมภาคประชาสังคมและภาคประชาชนอาเซียน (ASEAN Civil Society Conference and ASEAN People’s Forum (ACSC/APF) ปี 2015 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในช่วงวันที่ 21-24 เมษายน 2558 เขียนแถลงการณ์นี้ เพื่อประกาศถึงการตัดสินใจร่วมกันที่จะถอนตัวจากการเข้าร่วมในการพบผู้นำอา เซียน ซึ่งมีกำหนดการที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 27 เมษายนที่จะถึงนี้

พวก เราขอแสดงความผิดหวัง ต่อการที่รัฐบาลกัมพูชาและสิงคโปร์ ยังคงเลือกตัวแทนด้วยตนเองเพื่อเข้าพบผู้นำอาเซียน โดยมิได้ให้ความเคารพต่อหลักการและกระบวนการของภาคประชาสังคม และที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น พวกเราผิดหวังอย่างที่สุดในรัฐบาลอาเซียนทั้งมวล ในความล้มเหลวที่จะร่วมกันทำให้หลักการในการพบผู้นำของภาคประสังคม เป็นไปได้ด้วยหลักการและเจตนารมณ์ที่ดีได้อย่างแท้จริง

เราเชื่อว่า การนำเอาตัวแทนจากหน่วยงานรัฐบาลเข้ามาเป็นตัวแทนเข้าพบผู้นำ ในกรณีของกัมพูชา และนำตัวแทนจากกลุ่มที่ไม่เคยเข้าร่วม และไม่ได้แสดงความเห็นพ้องกับแถลงการณ์ของ ACSC/APF ในกรณีของสิงคโปร์ เป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ และเป็นการทำลายหลักการที่ได้รับการยอมรับของ ACSC/APF โดยสิ้นเชิง  ทั้งนี้ หลักการคือมีดังต่อไปนี้  

  1.     การกำหนดและตัดสินใจด้วยตนเอง และการคัดเลือกตัวแทนด้วยตนเอง
  2.     การเคารพซึ่งกันและกัน
  3.     การมีการพบกันอย่างมีความหมาย
  4.     การยอมรับในเนื้อหาของแถลงการณ์ ACSC/APF 2015 และ;
  5.     การเข้าร่วมในกระบวนการ ACSC/APF

ใน ช่วงหลายปีที่ผ่านมา กลุ่มภาคประชาสังคม โดยการผ่านทางกระบวนการ ACSC/APF ได้พยายามชี้แจงหลักการดังกล่าวต่อรัฐบาลของแต่ละประเทศที่เป็นเจ้าภาพอา เซียน โดยการเสนอว่า ในท้ายที่สุด แม้รัฐบาลประเทศหนึ่งใดจะไม่ยอมรับตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือกจากภาคประชา สังคม แต่สิ่งที่ควรเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างสองฝ่าย คือการปล่อยให้ที่นั่งของตัวแทนประเทศนั้น ๆ ว่างลง และรัฐบาลจักต้องไม่แทนที่ตัวแทนภาคประชาสังคมด้วยบุคคลที่รัฐบาลจัดหามาเอง หลักการสำคัญนี้ ได้ถูกทำลายลงอีกครั้งในปีนี้

เราประสงค์จะแสดง ความชื่นชมต่อรัฐบาลไทย ผู้ซึ่งเห็นด้วยกับหลักการการตัดสินใจด้วยตนเอง การคัดเลือกตัวแทนด้วยตนเอง และการเคารพซึ่งกันและกัน ภาคประชาสังคมไทยประสบความสำเร็จในการคัดเลือกตัวแทนภาคประชาสังคม และเราขอแสดงความขอบคุณ

อย่างไรก็ตาม เพื่อคงไว้ซึ่งหลักการและกระบวนการของอาเซียนโดยรวม เราจึงถอนตัวจากการพบผู้นำอาเซียนในปี 2015 นี้ เพื่อแสดงความสมานฉันท์กับเพื่อนจากกัมพูชาและสิงค์โปร์ และด้วยการตัดสินใจดังกล่าว เราขอขอบคุณอย่างจริงใจต่อภาคประชาสังคมมาเลเซีย รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ  ในการร่วมกันทำให้การจัดงาน ACSC/APF 2015 เกิดขึ้นได้ และสำเร็จลงด้วยดี

ในท้ายที่สุด ด้วยแถลงการณ์ฉบับนี้ เราขอยืนยันข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้

  • ขอให้รัฐบาลไทยปล่อยเก้าอี้ของตัวแทนไทยในที่ประชุมกับผู้นำอาเซียนในวันพรุ่งนี้ให้ว่างลง และไม่จัดหาคนเข้าแทนตัวแทนประเทศไทย และ;
  • ขอ ให้รัฐบาลสิงค์โปร์และกัมพูชา ทบทวนความตั้งใจของตนในการร่วมมือกับภาคประชาสังคมในประเทศของตนเองและกับ ภาคประชาสังคมอาเซียนทั้งมวล รัฐบาลทั้งสองควรตระหนักว่า การกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อภาคประชาสังคม และต่อการตัดสินใจด้วยตนเองของประชาชน เป็นสิ่งที่จะทำลายความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นระหว่างกันของรัฐบาลอาเซียน และประชาชนอาเซียน การกระทำของทั้งสองรัฐบาล จะทำให้เป้าหมายที่อาเซียนจะเป็นภูมิภาคที่ประชาชนเป็นศูนย์กลางไม่สามารถ บรรลุเป้าหมายได้ หากจะเป็นเพียงคำพูดที่ว่างเปล่าที่ไร้ความหมาย

ด้วยความสมานฉันท์กับประชาชนในอาเซียนและกลุ่มภาคประชาสังคม

คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
ในนามตัวแทนภาคประชาสังคมและประชาชนที่เข้าร่วมในการประชุม ACSC/APF ปี 2015

--------------------------------------------------------------------------------------------


ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

วนัน เพิ่มพิบูลย์
ตัว แทนกรรมการอำนวยการประเทศไทยในการประชุมภาคประชาสังคมและภาคประชาชนอาเซียน (ASEAN Civil Society Conference and ASEAN People’s Forum (ACSC/APF) ปี 2015
อีเมล์ wanunp@yahoo.com
โทรศัพท์ 080-445-5695

สุนทรี หัตถี เซ่งกิ่ง
เลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)
อีเมล์ ss.sunny@hotmail.com
โทร. 89-713-2070