รายงานการศึกษาความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติและความมั่งคั่งของชุมชนในพะลึน

รายงานการศึกษาความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติและความมั่งคั่งของชุมชนในพะลึน

โดย ชุมชนท้องถิ่นพะลึน

เผยแพร่ครั้งแรก เดือนกันยายน 2558

โครงการ "งานศึกษาความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติและความมั่งคั่งของชุมชนในพะลึน" นี้ต้องการเสนอให้เห็นถึงความสำคัญของระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่พะลึนต่อชุมชนในพื้นที่ อีกทั้งต้องการที่จะสนับสนุนการทำความเข้าใจต่อคุณค่าของพะลึนและประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้น และที่สำคัญ งานการศึกษาชิ้นนี้ต้องการสนับสนุนให้ชาวบ้านในพะลึนสามารถวิเคราะห์ผลกระทบต่อธรรมชาติและชุมชนที่จะเกิดขึ้นหากโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินสามารถสร้างขึ้นได้จริง อีกทั้งได้ศึกษารายได้จากหมาก ข้าวและการประมง ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของเศรษฐกิจและชุมชนในพะลึน
 
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูล: 6 เดือนตั้งแต่ธันวาคม 2557 - เดือนพฤษภาคม 2558

ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ เดือนมิถุนายน 2558    

รายงานการศึกษาพะลึนฉบับนี้ทำการศึกษาโดยชาวบ้านจากพะลึนทั้งสิ้น ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจาก HURFOM และ TERRA ที่คอยติดตามความคืบหน้าของงานวิจัย รวมทั้งให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคในการเก็บข้อมูลและประมวลข้อมูลตลอดทั้งหกเดือนที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ทีมวิจัยขอขอบคุณ คุณธารา บัวคำศรี ผู้อำนวยการกรีนพีซแห่งตะวันออกเฉียงใต้ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหินและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น คุณสมพร เพ็งค่ำ ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง การทำวิจัยผลกระทบทางด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน ที่ช่วยในการออกแบบการเก็บข้อมูลและให้คำปรึกษาแนะนำกับชาวบ้านอังแตงตั้งแต่การประชุมเชิงปฏิบัติการในธันวาคม 2557 และอาจารย์ ดร. เชอรี ออง จากคณะวิทยาศาสตร์ทางทะเล (Marine science) จากมหาวิทยาลัยเมาะลัมใย ที่ให้คำแนะนำทางด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับระบนิเวศป่าชายเลน รวมทั้งช่วยในการตรวจสอบความถูกต้องของชื่อวิทยาศาสตร์ของชนิดพันธุ์พืชและสัตว์

ดูรายงานได้ที่นี่

Beauty of Parlain