นิวเคลียร์ใกล้เริ่มแล้ว หลังรัฐบาลตั้ง คกก.นิวเคลียร์

5 สิงหาคม 2558 | VoiceTV

แม้ปัจจุบันประเทศไทย ยังไม่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แต่รัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตั้งคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์ โดยนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และเตรียมเสนอกฎหมายให้สนช.พิจารณา รวมทั้งแผน PDP 2015 กำหนดที่จะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 2 โรง 
        
การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์ ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ และส่งให้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป โดยสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ เพื่อใช้บังคับแก่การดำเนินการเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในทางสันติ ไม่ใช้บังคับแก่ยานพาหนะทางทหารของต่างประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร
          
และ กำหนดให้มีคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์ โดยนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ กำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี ให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง วางระเบียบควบคุมและดำเนินกิจการให้เป็นไปตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในใบอนุญาต ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์ กำหนดมาตรฐานต่างๆ อันพึงใช้โดยเฉพาะเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์ รวมทั้งกำหนดแผนเพื่อรับมือกับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งกำหนดมาตรการความปลอดภัย ความมั่นคงปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัย 

อย่างไรก็ตาม แม้ประเทศไทย ยังไม่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แต่ไม่ใช่ไม่มี เพราะการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในประเทศไทย เริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อมีการก่อตั้งสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ โดย พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติเริ่มเดินเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยเข้าสู่ภาวะวิกฤตได้เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2505 และ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539) ได้มีการระบุไว้ในแผนพัฒนาพลังงานฯว่า ให้มีการพิจารณาศึกษาความเหมาะสมในการนำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งทางเศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี และความปลอดภัย

และล่าสุด การกำหนด เพราะแผนพัฒนากำลังผลิตแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 หรือ แผน PDP 2015 ซึ่งเป็นแผนจัดหาไฟฟ้าในระยะยาว นอกจากลดสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติจากร้อยละ 65 ไม่เกินร้อยละ 40 เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียน และกำหนดจะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 2 โรง โรงละ 1,000 เมกะวัตต์ เพื่อใช้ในปี 2578 และ 2579 โดยแสดงให้เห็นว่า นิวเคลียร์ มีต้นทุนผลิตไฟฟ้า 2.54 บาทต่อหน่วย ซึ่งถูกที่สุดเมื่อเทียบกับการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานอื่น ยกเว้น พลังน้ำในต่างประเทศ ที่ 2.41 บาท

ที่มา: VoiceTV