นิเวศ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ลุ่มน้ำโขง: จากแก่งคุดคู้ถึงผาชันในกระแสการเปลี่ยนแปลง

 

บรรณาธิการ:  มนตรี จันทวงศ์. นิจนิรันดร์ อวะภาค และอารียา ติวะสุระเดช

กองบรรณาธิการ: มัสยา คำแหง, ทัพไท ชุ่มนาเสียว, ดวงมณี นารีนุช. อ้อมบุญ ทิพย์สุนา, ชาญณรงค์ วงศ์ลา, จินตนา เกสรสมบัติ, บรรเจิด เสนจันฒิไชย, ไวกูณฐ์ เมืองโคตร, ฐาปนี เมืองโคตร, วีระ วงศ์สุวรรณ, สมพงษ์ ดาวเรืองรัมย์, สอน จำปาดอก, สินีนาถ สมสิงห์, กระสันต์ ปานมีศรี, นิชล ผลจันทร์, จีรพร นิลบล, พรพนา ก๊วยเจริญ, รัฐวิทย์ เรืองประโคน, แคล้ว มนตรีศรี

จัดพิมพ์โดย: มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติฐ, มูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต และเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดอีสาน

หนังสือ “นิเวศ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ลุ่มน้ำโขง: จากแก่งคุดคู้ถึงผาชันในกระแสการเปลี่ยนแปลง" บันทึกเรื่องราวของชุมชนริมแม่น้ำโขง 25 ตำบลใน 7 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) ของประเทศไทยตั้งแต่พ.ศ. 2554 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยการนำเสนอองค์ความรู้ของชุมชนที่มีความเกี่ยวข้องกับแม่น้ำโขง อย่างเช่นระบบนิเวศย่อย ทรัพยากรธรรมชาติ ความสำคัญของแม่น้ำโขงต่อวิถีชีวิตและเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของแม่น้ำโขงต่อประวัติศาสตร์และความเป็น อยู่ของชุมชน อีกทั้งยังได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและผลกระทบจากเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อชุมชน

พฤษภาคม 2558
ISBN 978-616-91679-2-1
ราคา 300 บาท

สนใจติตต่อสั่งซื้อหนังสือได้ที่ 02-691-0720 หรือ ดาวน์โหลด จากเวปไซต์ หรือ ติดต่อห้องสมุดและองค์กรในรายชื่อนี้

 

คำนำและกิตติกรรมประกาศ

สรุปภาพรวมการศึกษาระหว่างปี 2554-2557

บทที่ 1 ระบบนิเวศย่อยของแม่น้ำโขงในพื้นที่ศึกษา และ รายตำบล

บทที่ 2 ความรู้ด้านการประมงของชุมชน พันธุ์ปลาแม่น้ำโขง เครื่องมือจับปลาพื้นเมือง พันธุ์ปลาและสัตว์น้ำในแต่ละตำบล

บทที่ 3 มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการทำประมง

บทที่ 4 มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการทำเกษตรริมโขง

บทที่ 5 มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการทำนาโดยใช้น้ำจากแม่น้ำโขง

บทที่ 6 มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการเพาะพันธุ์ปลา

บทที่ 7 มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการเลี้ยงปลากระชังในแม่น้ำโขง

บทที่ 8 มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว

บทที่ 9 มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการร่อนทอง

บทที่ 10 มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการค้าชายแดน

บทที่ 11 มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจจากปัญหาตลิ่งพัง

บทที่ 12 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงและผลกระทบจากการสร้างเขื่อนในประเทศจีน

บทที่ 13 โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ 13 เขื่อนบนแม่น้ำโขงสายหลักตอนล่างและผลกระทบ

บทที่ 14 การสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีและการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขง

บทที่ 15 ความเสี่ยง ความเปราะบางและการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เอกสารอ้างอิง

ประวัติความเป็นมา ประเพณี วัฒนธรรมและความเชื่อของชุมชนริงโขง

รายชื่อองค์กร/บุคคลผู้เกี่ยวข้องในงานวิจัย ภาพกระบวนการทำงานศึกษาวิจัย

คำอุทิศ

 

Key Issues attach files: