สวนป่าเชิงพาณิชย์: วิทยาศาสตร์การป่าไม้ การเมือง และผลประโยชน์

พรพนา ก๊วยเจริญ และ ดี. โนเอล ราเจส, จากหนังสือ การเมืองป่าไม้ไทย ยุคหลังสัมปทาน, มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ, มกราคม 2548