เขื่อนบนแม่น้ำโขงสายหลักตอนล่าง

โครงการสร้างเขื่อนบนแม่น้ำโขงสายหลักทางตอนล่างหลายแห่งถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาใหม่อีกครั้ง ทั้งในประเทศลาว บริเวณชายแดนไทย-ลาว และในประเทศกัมพูชา โครงการเขื่อนขนาดใหญ่เหล่านี้ได้สร้างความหวั่นเกรงถึงผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อระบบนิเวศของแม่น้ำ และวิถีชีวิตของชุมชนในลุ่มแม่น้ำโขง

ในช่วงตั้งแต่กลางปี 2550 เป็นต้นมา รัฐบาลสปป. ลาว, ไทย และกัมพูชา ได้อนุญาตให้บรรดาบริษัทสัญชาติไทย, มาเลเซีย เวียดนาม รัสเซียและจีน ทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่บนแม่น้ำโขงสายหลักตอนล่างถึง 11 โครงการด้วยกัน คือ โครงการเขื่อนปากแบ่ง, เขื่อนหลวงพระบาง, เขื่อนไซยะบุรี, เขื่อนปากลาย, เขื่อนสะนะคาม, เขื่อนลาดเสือ และเขื่อนดอนสะโฮง ในประเทศลาว, เขื่อนปากชม (บริเวณใกล้กับเขื่อนผามองเดิม) และเขื่อนบ้านกุ่ม บริเวณชายแดนไทย-ลาว, เขื่อนสตึงเตร็ง และเขื่อนซำบอ ในประเทศกัมพูชา [แผนที่เขื่อนบนแม่น้ำโขงสายหลักและน้ำสาขา]  ซึ่งหลายโครงการเหล่านี้เป็นโครงการที่เคยมีการเสนอในรายงานของคณะกรรมการแม่น้ำโขงเมื่อปี 2537 โดยบริษัทที่ปรึกษาสัญชาติแคนาดาและฝรั่งเศส แต่ไม่ได้รับการดำเนินการสานต่อ เนื่องจากเหตุผลที่ว่ามีราคาแพงเกินไป ยิ่งไปกว่านั้น ยังเป็นโครงการที่สร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงด้วย

ในช่วงกว่าทศวรรษที่ผ่านมา การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในลุ่มแม่น้ำโขงตอนบนในประเทศจีน ได้ส่งผลกระทบข้ามพรมแดน ทั้งต่อระบบอุทกวิทยา ระบบนิเวศ การประมง และชุมชนที่พึ่งพาแม่น้ำโขงนับพันชุมชน ผลกระทบดังกล่าว โดยเฉพาะประเด็นความสัมพันธ์ของการไหลของแม่น้ำตามฤดูกาล และผลิตผลด้านการประมง ได้เคยถูกศึกษาไว้เป็นจำนวนมาก แม้แต่รายงานการวิจัยของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงเมื่อปี 2547 ยังชี้ว่า การสร้างเขื่อนไม่ว่าจะเพื่อการชลประทาน ผลิตกระแสไฟฟ้า หรือควบคุมอุทกภัย ถือเป็น “ภัยคุกคามอันใหญ่หลวงต่ออนาคตการประมงและการดำรงอยู่ของพันธุ์ปลาในลุ่มแม่น้ำโขง”  นอกจากนี้ รายงานเมื่อปี 2550 ของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงแห่งชาติกัมพูชา และศูนย์วิจัยปลาของโลก หรือ WorldFish Center ยังได้ชี้ว่า การสูญเสียด้านประมงในลุ่มแม่น้ำโขงแม้จะเพียงเปอร์เซ็นต์น้อยนิด แต่มันหมายถึงปลาจำนวนนับพันตันและเงินตราหลายล้านดอลลาร์ที่ได้จากการประมง และหมายถึงการคุกคามด้านความมั่นคงทางอาหารและรายได้ของประชาชนผู้มีวิถีชีวิตพึ่งพาแม่น้ำโขง

แม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาติ เป็นทรัพยากรสาธารณะร่วมกันของชุมชนลุ่มแม่น้ำโขง มิใช่ของประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพัง การละเลยการพิจารณาผลประโยชน์ร่วมกันของกลุ่มต่าง ๆ อันหลากหลาย และการตัดสินใจใด ๆ โดยไม่คำนึงถึงผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อแม่น้ำและชุมชนในลุ่มแม่น้ำโขง จึงเป็นสิ่งที่มิอาจยอมรับได้

จดหมายถึงคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง เรื่อง บทบาทคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ต่อการสร้างเขื่อนไฟฟ้าบนแม่น้ำโขงตอนล่าง

12 พฤศจิกายน 2550

คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงปิดปากเงียบ ขณะโครงการเขื่อนบนแม่น้ำโขงจ่อคิวเดินหน้า

โครงการฟื้นฟูนิเวศวิทยาในภูมิภาคอินโดจีนและพม่า (TERRA), พฤศจิกายน 2550

เขื่อนดอนสะโฮง บนแม่น้ำโขงสายหลัก บริเวณสี่พันดอน ทางตอนใต้ของประเทศลาว

โครงการฟื้นฟูนิเวศวิทยาในภูมิภาคอินโดจีนและพม่า (TERRA), ตุลาคม 2550

เขื่อนซำบอ บนแม่น้ำโขงสายหลัก ในจังหวัดกระแจ๊ะ ประเทศกัมพูชา

โครงการฟื้นฟูนิเวศวิทยาในภูมิภาคอินโดจีนและพม่า (TERRA), ตุลาคม 2550

เขื่อนไซยะบุรี และเขื่อนปากลาย บนแม่น้ำโขงสายหลัก ในประเทศลาว

โครงการฟื้นฟูนิเวศวิทยาในภูมิภาคอินโดจีนและพม่า (TERRA), สิงหาคม 2550

ข้อกังวลเกี่ยวกับโครงการเขื่อนดอนสะโฮงบนแม่น้าโขงสายหลักในพื้นที่สีพันดอน เมืองโขง แขวงจาปาสัก ในภาคใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

จดหมายจากกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก ถึง หน่วยงานรัฐและองค์การระหว่างประเทศที่รับผิดชอบการจัดการและการพัฒนาแม่น้าโขง 25 พฤษภาคม 2550

ข้อสรุปจากการศึกษาผลกระทบจากการสร้างเขื่อน และสถานการณ์น้ำโขงท่วมในประเทศไทย

โดย อ้อมบุญ ทิพย์สุนา ตัวแทนสภาองค์กรชุมชนตำบลลุ่มแม่น้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน ประเทศไทย จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เรื่อง “เขื่อนดอนสะโฮงในลาว: ความเห็นของกัมพูชา ไทย และเวียดนาม” วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Pages

Subscribe to RSS - เขื่อนบนแม่น้ำโขงสายหลักตอนล่าง

 

23 กรกฎาคม 2559 | มนตรี จันทวงศ์ | บทความฉบับภาษาไทย Bangkok Post
4 กรกฎาคม 2559 | เรื่องน่ารู้แม่น้ำโขงระหว่างล่องเรือผ่านคอนผีหลง กับครูตี๋ นิวัฒน์ ร้อยแก้ว เมื่อ24 มิถุนายน 2559
10 เมษายน 2559 คม ชัด ลึก เขียนโดย ธีระชัย ศาลเจริญกิจถาวร
28 กุมภาพันธ์ 2559 | คม ชัด ลึก | ธีระชัย ศาลเจริญกิจถาวร
อารียา ติวะสุระเดช ​โครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขง    
20 กุมภาพันธ์ 2557 ข่าวสด หน้า 16
3 มกราคม 2559 เขียนโดย ธีระชัย ศาลเจริญกิจถาวร ตีพิมพ์ใน คม ชัด ลึก   
11 ตุลาคม 2558 | คม ชัด ลึก | ธีระชัย ศาลเจริญกิจถาวร  
17 สิงหาคม 2015 | เดอะเนชั่น ประชาชนปากแม่น้ำโขงกังวลต่อโครงการผันน้ำในประเทศไทย ปากแม่น้ำโขงเวียดนามเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่สำคัญ ในแต่ละปีสามารถผลิตข้าวและไม้ผลในประเทศได้และเป็นแหล่งที่มีปลาน้ำจืดที่หลากหลายชนิด นับเป็นแหล่งโปรตีนสำคัญของคนท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม ความสำคัญด้านผลผลิตอาหารก็ยังมีความเสี่ยงที่เกิดจากโครงการจัดการน้ำขนาดใหญ่ในทางเหนือแม่น้ำโขง
18 กันยายน 2557 | Apinya Wipatayotin | บางกอกโพสต์
17 กันยายน 2557 | ข่าวสดออนไลน์
23 สิงหาคม 2557 | ข่าวสดออนไลน์
ข่าวสด 20 กุมภาพันธ์ 2557
ข่าวสด 20 กุมภาพันธ์ 2557
โพสต์ทูเดย์  21 เมษายน 2554
เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลลุ่มน้ำโขง 6 จังหวัดภาคอีสาน (คสข.) 19 มีนาคม 2554
กรุงเทพธุรกิจ 17 กุมภาพันธ์ 2554
รายงานโดย : โครงการสื่อชุมชนลุ่มน้ำโขง 25 มกราคม 2554
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 21 มิถุนายน 2553
ไทยโพสต์ 1 กุมภาพันธ์ 2552
สำนักข่าวประชาธรรม 28 กันยายน 2551
ศูนย์ข่าวประชาสังคม จ. อุบลราชธานี 28 สิงหาคม 2551
โพสต์ทูเดย์ 29 พฤษภาคม 2551
เครือข่ายประชาสังคมไทยเพื่อแม่น้ำโขง 26 มีนาคม 2551