Events

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2555
14.00 น. เสวนาหัวข้อ “ไฟฟ้าของไทย หายนะภัยแม่น้ำโขง” ณ ลานชั้น L (หน้าห้องสมุด) หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

12-13 พฤศจิกายน 2551
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
องค์กรร่วมจัด: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, โครงการฟื้นฟูนิเวศวิทยาในภูมิภาคอินโดจีนและพม่า/มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ (TERRA/FER)

16-18 พฤศจิกายน 2547
ห้องประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

องค์กรร่วมจัดการประชุมครั้งนี้ คือ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, คณะกรรมาธิการต่างประเทศ วุฒิสภา, คณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วุฒิสภา และโครงการฟื้นฟูนิเวศวิทยาในภูมิภาคอินโดจีนและพม่า (TERRA)

Pages